LGBT jongeren, holebi-jongeren en transgenderjongerenRainbow Solutions kan voor een lokale jeugdorganisatie de partner zijn om stabiliteit te verzekeren wanneer men beslist een beleid op maat te voeren voor de holebi - en transgenderjongeren. Rainbow Solutions wil de partner zijn om mee de schouders te zetten onder jullie projecten, om netwerken binnen tussen jongeren op te bouwen om lokaal initiatief te nemen over dit thema.

Dit door te starten met een verkend gesprek met de verantwoordelijke van het gemeentelijk beleid rond jeugd ter voorbereiding van een bijeenkomst van de stakeholders in de gemeente over het jeugdbeleid.

De bijeenkomst zal dienen om ervaringen uit te wisselen met gemeentelijke jeugddienst, jeugdraad, schepenen van jeugd, verantwoordelijke diversiteit en (jeugd)welzijn,... Deze bijeenkomst brengt de belangrijkste stakeholders bij elkaar en maakt duidelijk waar lokale knelpunten en mogelijkheden liggen. Dit kan nog aangevuld worden met bijvoorbeeld een bibliotheek medewerker of een verantwoordelijke voor het onderwijs.

STAP 1: De stakeholders engageren zich om met het thema aan de slag te gaan.

Na het verkennende gesprek kan er bekeken worden om een convenant op te stellen. Dit is een convenant tussen alle stakeholders rond jongeren in de gemeente om met het thema aan de slag te gaan. Het zichtbaar maken van het thema en het uitsluiten van discriminatie omwille van seksuele oriƫntatie en gender.

Enkele suggesties van Rainbow Solutions

Laat je alvast inspireren door onderstaande suggesties voor workshops, activiteiten, en sensibilisering.

Wat kunnen wij als lokaal jeugdwerk doen?

Hoe maken we het thema zichtbaar in de bibliotheek. Hierbij kan je rekenen op een professionele ondersteuning vanuit Rainbow Solutions

Gay and transgender people protest at pride event outdoor- Lgbt and equality rights concept - Focus on girl screaming

Charter tegen discriminatie

Een convenant- charter is een overeenkomst tussen verschillende partijen met afspraken waaraan deze partijen zich moeten houden. Convenanten worden vaak ingezet als reguliere middelen niet effectief blijken te zijn of het belang van het thema te benadrukken.

gay-couple-1192249_960_720

Workshop jeugdwerk.

Een workshop voor de jeugdraad of stakeholders rond het jeugdwerk in de gemeente. De workshop bestaat uit een eerste deel informatie over het thema en een tweede deel over het verankeren van een beleid als jeugdorganisatie.

Workshop Genderbewuste opvoeding en genderneutrale opvoeding door Rainbow SOlutions

Train de begeleiding

Een begeleider bij de Scouts, Chiro of speelpleinwerking kan zelf het thema bespreekbaar maken en activiteiten organiseren die te maken hebben met seksuele oriƫntatie en genderdiversiteit. Bij iedere leeftijdsgroep is een andere methode of invalshoek belangrijk.

Lokale ontmoetingsmogelijkheden

Hoe wij dit aanpakken kan je nalezen op een aparte pagina over dit thema

Het aantal veilige, lokale ontmoetingsplaatsen neemt jaarlijks af. Dit is enerzijds te wijten aan de nieuwe manier hoe jongeren communiceren waardoor voor veel holebi- en transgenderjongeren de nood aan een permanente ontmoetingsgroep afneemt, anderzijds probeert een steeds kleinere groep, een steeds grotere groep aan verantwoordelijkheden te dragen.

Dit wil niet zeggen dat er geen nood meer is aan lokale ontmoetingsinitiatieven. Jongeren hebben nog steeds de nood om in een veilige omgeving hun eerste ontmoetingen te hebben. We kunnen moeilijk toelaten dat de eerste ontmoetingen via het internet plaats vinden. Het internet is geen veilige ontmoetingsomgeving omdat holebi- en transgenderjongeren extra kwetsbaar zijn.

Rainbow Solutions pleit daarom ook om lokale initiatieven te verankeren in het jeugdwerk via bijvoorbeeld een jeugdcentrum of jeugdhuis als werkgroep of als thematisch team. Verder kan een samenwerking met omliggende gemeente een meerwaarde betekenen.

Contacteer Rainbow Solutions

Andere thema's